Stanovy z.s.

STANOVY ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ FEDERACE

Část I – Základní ustanovení

Článek 1 – Název organizace

ČESKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE, z. s. (dále jen ČMF)

IČ: 613 81 284, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 3899.

Článek 2 – Symbolika ČMF

Symbolem ČMF je znak a vlajka.

Článek 3 – Sídlo ČMF

Sídlem ČMF je Praha 1, Helmova 1553/3, PSČ 110 00.

Článek 4 – Právní postavení ČMF

ČMF má právní osobnost

Článek 5 – Charakteristika ČMF

ČMF je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek fungující na demokratických principech, který sdružuje motocyklisty, biketrialisty a příznivce motorismu a biketrialu, jako dobrovolná a nepolitická organizace.

ČMF je sportovním spolkem s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov.

Článek 6 – Poslání a zaměření činnosti ČMF

Hlavním posláním ČMF je veřejně prospěšná činnost ve smyslu § 146 a násl. občanského zákoníku, kterou ČMF vyvíjí za účelem vytváření podmínek pro činnost v motorismu a biketrialu, hájení a prosazování zájmů souvisejících s rozvojem sportovní, zájmové a technické činnosti dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního a vrcholového sportu a státní reprezentace, včetně talentované mládeže, plnění úkolů pro zdravý rozvoj demokratické společnosti v duchu Evropské charty sportu.

Článek 7 – Historie

V roce 1904 byl v Praze na Žofíně ustaven ČESKÝ KLUB MOTOCYKLISTŮ (ČKM). Své ustavení oznámil nejen příslušným úřadům, ale také motocyklovým klubům doma i v zahraničí. Zpočátku se staral o zřizování benzinových pump, jednání s pojišťovnami a výuku jízdy. V rámci ČKM byla ustavena rovněž Sportovní komise ČKM, která se angažovala již v září 1904 uspořádáním prvního mezinárodního motocyklového závodu PRAHA-PÍSEK. Na to navazuje v roce 1906 uspořádání prvního Mistrovství světa v českém PACOVĚ. V roce 1990 byla jako pokračovatelka tradic motocyklismu založena ČESKOSLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE (ČSMF), která byla pověřena řízením motocyklového sportu. V roce 1993 se po rozdělení Československa stává nástupnickou organizací ČSMF na území České republiky ČESKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERACE (ČMF).

Část II – Členství v ČMF

Článek 8 – Vznik členství

Členem ČMF se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti na základě registrace a schválení přihlášky a zaplacení předepsaného členského poplatku. Dokladem o členství je členská karta, nebo jiný členský dokument. Na členství není právní nárok.

Druhy členství

 • Členství v ČMF:
  • individuální členství spojené s členstvím v SC
  • individuální přímé (bez členství v SC)
  • čestné
 • Věková hranice pro individuální členství je:
  • do 18 let – děti a mládež
  • nad 18 let – dospělí

Článek 9 – Práva členů

Člen ČMF má právo:

 • využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci,
 • podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků,
 • volit a být volen do volených orgánů ČMF ve smyslu Stanov (osoby starší 18 let),
 • domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů.

Článek 10 – Povinnosti členů

Člen ČMF je povinen:

 • dodržovat stanovy organizace a ostatní vnitřní normy organizace,
 • chránit zájmy a dobré jméno organizace a chránit její majetek,
 • platit řádně a včas stanovené roční členské příspěvky a poplatky a to nejpozději do 31. března příslušného roku, s výjimkou nově přijatých členů, kteří musí členský příspěvek uhradit při předání přihlášky za člena,
 • dle svých možností a schopností se podílet na činnosti organizace.

Článek 11 – Zánik členství

Ukončení členství nastane vystoupením na vlastní žádost, vyloučením na základě neplnění členských povinností, koncem platnosti členské karty, nebo jiného členského dokumentu a nezaplacení stanoveného členského příspěvku, nebo poplatku do tří měsíců po stanoveném termínu splatnosti. U fyzické osoby též jejím úmrtím a u právnické osoby též zánikem právnické osoby. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze SC. U členů s přímým individuálním členstvím rozhoduje o vyloučení Výkonná rada. Při hrubém poškození dobrého jména organizace, jako celku, nebo způsobil-li člen organizaci zvlášť závažnou újmu, může rozhodnout o vyloučení člena též Výkonná rada.

Část III – Organizační struktura ČMF

Článek 12 – Orgány ČMF

Orgány ČMF jsou:

Výkonná rada ČMF (VR)

Předseda ČMF

Valné hromady Sportovních odvětví (VHSO)

Sportovní komise (SK)

Článek 13 – Zastupování ČMF

 • Jménem ČMF je oprávněn jednat a podepisovat statutární orgán, který je individuální.
 • Za ČMF se podepisuje statutární orgán s tím, že k předtištěnému nebo vypsanému názvu „Česká motocyklová federace“ připojí svůj podpis.

Článek 14 – Výkonná rada

 • Výkonná rada je nejvyšším orgánem ČMF, schází se nejméně 2x ročně.
 • Výkonnou radu tvoří předseda a místopředsedové ČMF.
 • Do působnosti Výkonné rady náleží:
  • schvaluje stanovy ČMF, jednací řád a symboliku ČMF, jejich změny a doplňky,
  • volí a odvolává Předsedu ČMF,
  • rozhoduje o ustavení nebo zrušení sportovní komise a potvrzuje jejich předsedy,
  • rozhoduje o členských příspěvcích a schvaluje jejich výši a termín splatnosti,
  • schvaluje plány, rozpočty a roční výsledky hospodaření ČMF,
  • deleguje zástupce ČMF a stanovuje jejich pravomoci vně ČMF a rozhoduje o vstupu či o uzavření dohody o spolupráci s dalšími organizacemi,
  • rozhoduje o založení nebo podílu na založení jiných právnických osob za účelem obchodní nebo obdobné činnosti a vstupu do obchodních vztahů,
  • rozhoduje o zahájení nebo ukončení vlastní podnikatelské činnosti ČMF,
  • vytváří předpoklady pro činnost ČMF a jeho další rozvoj, prosazuje a obhajuje zájmy a práva motocyklistů a biketrialistů, doma i v zahraničí,
  • rozhoduje s konečnou platností o složení státní reprezentace v dané disciplíně, jejím financování a financování talentované mládeže, včetně pověření subjektu, který z pověření VR bude státní reprezentaci zabezpečovat.
  • registruje a ruší registraci pobočných spolků – Sportovních center a schvaluje jejich eventuální statut,
  • schvaluje přijetí členů s individuálním členstvím
  • rozhoduje o udělení čestného členství nebo udělení vyznamenání.

Článek 15 – Pomocné orgány VR

Výkonná rada může k zajištění své činnosti zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány např. komise, pracovní skupiny apod.

Článek 16 – Předseda ČMF

 • Je statutárním orgánem ČMF a zastupuje ji navenek i uvnitř.
 • Uzavírá jménem ČMF smlouvy a dohody.
 • Připravuje, svolává a řídí zasedání VR. Má pravomoc v období mezi zasedáními VR rozhodovat při řešení společných zájmů.
 • Je volen Výkonnou radou ČMF na dobu 4 let. Funkce předsedy zaniká volbou nového předsedy.

Článek 17 – Místopředsedové ČMF

 • Místopředsedy ČMF jsou předsedové jednotlivých sportovních komisí.
 • Jsou členy Výkonné rady a na základě a v rozsahu písemného pověření mohou zastupovat předsedu ČMF.

Článek 18 – Sekretariát ČMF

Sekretariát ČMF je administrativním orgánem ČMF. Je zodpovědný VR za provádění veškeré administrativní činnosti ČMF, včetně evidence členů ČMF a licencí v rozsahu článku 21. odst. 11. a 12. Stanov.

Článek 19 – Valné hromady sportovních odvětví

 • Valné hromady jsou nejvyšší orgánem sportovního odvětví (druhu sportu).
 • Řádné VHSO se konají zpravidla jednou za dva roky, datum a místo konání určuje příslušná SK.
 • SK může svolat mimořádnou VHSO, pokud se to jeví nutné. K tomuto se musí přistoupit, požádá-li o to nadpoloviční většina SC daného sportovního odvětví, přičemž musí uvést důvod.
 • Složení VHSO: Účastníci VHSO jsou následující:
  • členové SK
  • delegáti, zvolení na členských schůzích SC, z řad jejich členů, kteří se zabývají činností v příslušném sportovním odvětví
  • hosté.

  Klíč pro určení počtu delegátů schvaluje příslušná SK pro členy SC, kteří se zabývají činností v příslušném sportovním odvětví (druhu sportu).

 • Valná hromada sportovního odvětví:
  • schvaluje zprávu SK o činnosti sportovního odvětví za uplynulé období
  • schvaluje zprávu o hospodaření sportovního odvětví za uplynulé období
  • schvaluje směry rozvoje sportovního odvětví na následující období
  • schvaluje zásady hospodaření na následující období
  • volí členy SK
  • volí členy Kontrolní komise, je-li schváleno její zřízení. Pokud rozhodne o zřízení Kontrolní komise, řídí se její vznik, volba a činnost podle článku 24. odstavec 2. Stanov
 • Hlasovací právo: Hlasovací právo mají všichni účastníci VHSO s výjimkou hostů.

Článek 20 – Sportovní komise

 • Sportovní komise působí jako realizační tým pro příslušné sportovní odvětví (druh sportu) a jsou poradním orgánem Výkonné rady.
 • Složení SK: SK má 3 – 7 členů a ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.Doba trvání mandátu všech členů komise je 4 roky. Funkce členů SK zaniká volbou nových členů SK.
 • SK musí konat v nejvyšším zájmu ČMF a sportu a musí zajistit správné, řádné a právoplatné uplatňování předpisů, včetně technických předpisů, navrhovat a připravovat jejich změny.
 • Tyto komise studují a definují všechna pravidla týkající se příslušného sportovního odvětví. Řídí systém závodů a soutěží a projednávají všechny otázky v příslušném sportovním odvětví. Komise musí uskutečňovat svojí činnost v souladu s rozpočtem schváleným Výkonnou radou.
 • Za svojí činnost, odpovídají VR.
 • Mají zejména tyto kompetence:
  • navrhují znění národních sportovních řádů pro dané sportovní odvětví, včetně výše poplatků za licence,
  • schvalují sportovní kalendář příslušného Sportovního odvětví a předkládají návrh VR na pořadatele mezinárodních podniků,
  • řídí systém soutěží a zpracovávají celkové výsledky,
  • vedou evidenci vystavených licencí a jejich seznam předávají sekretariátu ČMF ke zpracování a centrální evidenci,
  • metodicky vedou a kontrolují činnost SC odvětví,
  • schvalují zřízení SC odvětví a jejich teritoriální působnost,
  • pověřují pracovníky sekretariátu schvalováním Zvláštních ustanovení,
  • zpracovávají rozpočet a vyúčtování prostředků potřebných pro chod daného odvětví,
  • shromažďují a archivují výsledky závodů v odvětví,
  • navrhují delegáty do mezinárodních organizací,
  • odpovídají za přípravu a řízení státní reprezentace v příslušném Sportovním odvětví a nominují jezdce do státní reprezentace a na základě dosažených výsledků předkládají VR návrhy na opatření,
  • schvalují smlouvy pro odvětví (podepisuje je předseda příslušné SK a předseda ČMF),
  • organizují školení sportovních komisařů, rozhodčích a ředitelů závodů a delegují je na sportovní podniky všech stupňů,
  • delegují zástupce sportovního odvětví do pomocných orgánů, nebo komisí zřízených VR
 • SK se schází podle potřeby, nejméně však 4 x do roka. Mimořádná zasedání mohou být svolána na žádost 1/3 členů SK. Zasedání SK řídí předseda SK, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.

Článek 21 – Pobočné spolky – Sportovní centra

 • Pobočný spolek – Sportovní centrum (SC) je organizační jednotkou ČMF, ve kterém se sdružují zájemci o motorismus, motocyklový sport a biketrial ke společnému provádění některé z forem činnosti daného sportovního odvětví a které zabezpečuje sportovní, technicko-organizační a administrativní úkoly ve vymezeném územním celku a vymezené oblasti činnosti podle specifických potřeb příslušného sportovního odvětví a podle pokynů orgánů ČMF.
 • Ve své činnosti se řídí stanovami ČMF, „Zásadami pro činnost sportovních center“ a dalšími dokumenty schvalovanými VR a obecně závaznými právními předpisy. Jeho ustavení na základě přihlášky a předložení zákonem stanovených dokumentů schvaluje příslušná Sportovní komise. SC má právní osobnost na základě zveřejnění registrace ve veřejném rejstříku a registrace Výkonnou radou a vydáním registračního listu, podepsaného předsedou ČMF a předsedou příslušné sportovní komise.
 • Minimální počet členů SC je 5 členů starších 18 – ti let.
 • Nejvyšším orgánem SC je členská schůze. Schází se dle potřeby, nejméně lx ročně, nebo požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů SC.
 • Členská schůze stanoví výboru SC pravomoci a povinnosti, stanoví eventuálně také výši členského příspěvku SC a datum jeho splatnosti.
 • Mezi členskými schůzemi řídí SC výbor, který je zvolen na členské schůzi SC. Minimální složení výboru SC jsou 3 členové starší 18 let ve složení:
  • předseda
  • místopředseda
  • hospodář
  • eventuálně další členové výboru, jejichž oblast působení určí členská schůze

  Výbor SC je volen maximálně na 4 roky a schází se dle potřeby, nejméně však 3x ročně. Výbor SC se za svoji činnost zodpovídá členské schůzi SC. Funkce člena výboru SC zaniká volbou nového člena výboru SC ve stejné funkci.

 • Jménem SC jedná a podepisuje předseda, který je statutárním orgánem SC; ve věcech nakládání s nemovitostmi a přijímání závazků v hodnotě nad 50.000,- Kč je třeba podpisu dvou členů výboru a to bud‘ předsedy a místopředsedy anebo předsedy a dalšího člena výboru.
 • SC je oprávněno jednat a podepisovat pouze jménem SC.
 • Členská schůze může rozhodnout o zřízení Kontrolní komise. Pokud rozhodne o zřízení Kontrolní komise, řídí se její vznik, volba a činnost podle článku 24. odstavec 3. Stanov.
 • Název SC musí obsahovat označení „ČMF – Sportovní centrum“ nebo „ČMF – SC“ a vlastní název spolku a dále označení „p. s.“ ze kterého je patrné, že SC je pobočným spolkem ČMF.
 • SC vede evidenci svých členů pro potřebu svoji, či orgánů ČMF jako neveřejnou. V evidenci členů vede údaje o jménu a příjmení, adrese bydliště, rodném čísle, elektronické adrese a zaměření činnosti. Pokud členství člena zanikne, provede SC výmaz z členské evidence a oznámí tuto skutečnost sekretariátu ČMF, který také provede výmez v centrální evidenci.
 • SC vede evidenci žádostí o licence ve stejném rozsahu jako v předcházejícím bodě a zasílá je ke zpracování sekretariátu ČMF a rozhodnutí příslušné SK.

Část IV – Hospodaření ČMF

Článek 22 – Zásady hospodaření

 • Zdrojem majetkové podstaty ČMF a SC jsou zejména členské příspěvky, nebo příjmy z jiných členských dokumentů, výnosy z podnikatelské činnosti, dále dotace, výnosy z reklam a propagace, příspěvky sponzorů apod.
 • ČMF a SC hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který jí byl svěřen do správy.
 • ČMF a SC mohou provádět jako vedlejší hospodářskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti, nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.
 • ČMF i SC jsou povinni při hospodaření dodržovat obecně závazné právní předpisy.

Článek 23 – Vztahy právních subjektů

 • ČMF neodpovídá za hospodaření SC ani nepřebírá jejich závazky a naopak.
 • Jednání učiněná jménem SC před jeho vznikem zavazuje osoby, které takto jednaly. Pokud SC do 3 měsíců po svém vzniku převezme účinky těchto jednání, je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. ČMF není z takovýchto jednání oprávněn a zavázán, ledaže by je výslovně převzal podle § 127 občanského zákoníku, ustanovení § 229 odst. 4 občanského zákoníku se neužije.

Část V – Kontrolní činnost v ČMF

Článek 24 – Kontrolní komise

 • Je orgánem pro oblast kontrolní činnosti.
 • Valná hromada sportovního odvětví může na základě § 262 občanského zákoníku zřídit Kontrolní komisi, která musí mít minimálně 3 členy. Kontrolní komise, pokud je zřízena, vykonává činnost ve smyslu § 263 občanského zákoníku. Kontrolní komise, pokud je zvolena, volí ze svého středu předsedu, eventuálně místopředsedu. Funkční období členů Kontrolní komise, pokud je zvolena, je shodné s funkčním obdobím členů příslušné SK.
 • Členská schůze SC může na základě § 262 občanského zákoníku zřídit Kontrolní komisi, která musí mít minimálně 3 členy. Kontrolní komise, pokud je zřízena, vykonává činnost ve smyslu § 263 občanského zákoníku. Kontrolní komise, pokud je zvolena, volí ze svého středu předsedu, eventuálně místopředsedu. Kontrolní komise, pokud je zvolena, má shodné funkční období s výborem SC.

Část VI – Všeobecná ustanovení

Článek 25 – Hlasování

 • Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen (delegát) má jeden hlas. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.
 • Pokud v dobu uvedenou na pozvánce na konání VHSO nebo členské schůze SC nebude přítomen potřebný počet členů (delegátů), vyčká se 30 minut a poté bude valná hromada nebo členská schůze zahájena bez ohledu na počet přítomných členů (delegátů) a bude usnášeníschopná.
 • Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud je jednání přítomen.

Článek 26 – Odvolání a kooptace

 • Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím funkčního období.
 • Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena příslušného orgánu Sportovního odvětví, nebo SC musí – být zvolen nový člen v případě, že by počet zbylých členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý. Do doby konání řádné schůze nebo Valné hromady mohou tyto orgány kooptovat nového člena.

Část VII – Závěrečná ustanovení

Článek 27 – Zánik ČMF

ČMF zanikne, pokud se na tom usnese Výkonná rada ČMF, rozšířená o další tři zástupce z každého sportovního odvětví, nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Předtím než ČMF zanikne, musí zaniknout všechny Pobočné spolky ČMF. Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí.

Článek 28 – Platnost stanov

 • Novace Stanov podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odvoláním na ustanovení § 3041, 3042 a 3045.
 • Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 3. února 2016 a ruší dosavadní stanovy ČMF ze dne 4. února 2004.
 • Směrnice, pokyny apod., které byly v ČMF vydány a jež jsou v rozporu s těmito stanovami, pozbývají dnem schválení těchto stanov platnost v částech, které jsou s těmito stanovami v rozporu.
 • Stávající SC jsou povinny změnit název, aby odpovídal požadavku čl. 21 odst. 10. Stanov a poskytnout sekretariátu ČMF veškerou potřebnou součinnost k zápisu SC jako pobočného spolku do spolkového rejstříku, zejména předat údaje o členech výboru a eventuálně Kontrolní komise SC a jejich čestná prohlášení, a to nejpozději do 30. 06. 2016. Nesplnění těchto povinností může být důvodem zrušení SC ze strany ČMF. Dále nebude-li SC zapsán do spolkového rejstříku jako pobočný spolek ČMF nejpozději do 01. 01. 2017, SC se tímto dnem zrušuje.